เฟิร์สช้อยส์

มีวิธีคิดคำนวณดังนี้
ยอดสินเชื่อ + [ยอดสินเชื่อ x (ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงที่ %ต่อเดือน + ดอกเบี้ยแบบคงที่ %ต่อเดือน)]
หารด้วย ระยะเวลาการผ่อนชำระ
วิธีการคำนวณ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ยอดสินเชื่อหักยอดเงินต้นที่ชำระ (ถ้ามี) x (ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน %ต่อปี + ดอกเบี้ย %ต่อปี) x จำนวนวันหารด้วย 365 วัน
การคำนวณดอกเบี้ยและยอดชำระรายเดือน
ดอกเบี้ยรวม = ราคาสินค้า(รวม VAT แล้ว) X ดอกเบี้ย X จำนวนเดือน
ราคาเช่าซื้อ = ราคาสินค้า(รวม VAT แล้ว) + ดอกเบี้ยรวม
ยอดชำระรายเดือน = ราคาเช่าซื้อ / จำนวนเดือน
ตัวอย่าง เฟิร์สช้อยส์
ราคาสินค้า 10,000 บาท ดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน จำนวนเดือน 12 เดือน
ดอกเบี้ยรวม = 10,000 X 1.5% X 12 = 1,800
ราคาเช่าซื้อ = 10,000 + 1,800
ชำระรายเดือน = 11,800 / 12 = 983
ฉะนั้นจะต้องชำระรายเดือน = 983 บาท
การคำนวณอัตราผ่อนชำระ ในแต่ละงวด
คุณสามารถใช้ โปรแกรมคำนวณสินเชื่อเงินผ่อน อำนวยความสะดวกในการคำนวณเกี่ยวกับการชำระสินค้าและการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ในบัตรผ่อนสินค้าไม่ว่าจะเป็นของ เฟิร์สช้อยส์หรือของบัตรอื่น ๆ ก็สามารถใช้โปรแกรมคำนวณสินเชื่อเงินผ่อนได้เช่นกันแต่โดยส่วนมากแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะมีให้คิดคำนวณทุกที่ไม่ใช่เฉพาะของ เฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น 
 

By CreditOnHand